do góry
ośrodek
szkolenia kierowców
strona główna  »  Cookie

Ochrona danych osobowych i polityka prywatność


Państwa dane osobowe zbierane są w celu przygotowania i realizacji umowy sprzedaży biletów, mogą być one również wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, o ile wyrażą Państwo na to zgodę Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez  Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy.

Usł‚ugodawca przetwarza powierzone mu w Formularzu Dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych, Ustawą oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca może przetwarzać 
bez zgody Usługobiorcy, Dane w celu prawidłowej realizacji Usług oznaczając te Dane jako niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania Danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Usługobiorca wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnęciu stosunku prawnego łączącego Usługobiorcą z Usłgodawcą.


W odniesieniu do Danych przetwarzanych w celu prawidÅ‚owej realizacji UsÅ‚ugi i niezbÄ™dnym do tego zakresie, UsÅ‚ugobiorcy przysÅ‚uguje prawo wglÄ…du do Danych, które umieÅ›ciÅ‚ w Formularzu wraz z możliwoÅ›ciÄ… ich aktualizacji oraz zmiany.


UsÅ‚ugodawca może wykorzystywać Dane UsÅ‚ugobiorcy do celów marketingowych, w szczególnoÅ›ci do przesyÅ‚ania UsÅ‚ugobiorcy Informacji handlowych pochodzÄ…cych od UsÅ‚ugodawcy lub osób trzecich drogÄ… elektronicznÄ…, wyÅ‚Ä…cznie po wyrażeniu przez UsÅ‚ugobiorcÄ™ zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treÅ›ci Formularza.


W celu dostosowania treÅ›ci i UsÅ‚ug do indywidualnych potrzeb i zainteresowaÅ„ UsÅ‚ugobiorcy, UsÅ‚ugodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym poÅ‚Ä…czeniu siÄ™ z tego komputera. Cookies dostarczajÄ… danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiajÄ… sprawne Å›wiadczenie Usług. Usługobiorca może w każdej chwili wyÅ‚Ä…czyć w swojej przeglÄ…darce opcjÄ™ przyjmowania cookies, jednakże wyÅ‚Ä…czenie cookies może spowodować utrudnienia czy wrecz uniemożliwić korzystanie z UsÅ‚ug.Nasza strona internetowa alfa-szkola.pl  wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

Co to sa“ciasteczka” (eng. cookies)?


Na naszej stronie użyliśmy „ciasteczek” - cookies to maÅ‚e pliki zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania strony internetowej.     
Nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji
DziÄ™ki nim strona dziaÅ‚a prawidÅ‚owo. „Ciasteczka” pomagajÄ… w zabezpieczeniu strony.
PowodujÄ…, że strona staje siÄ™ Å‚atwiejsza w użyciu, poprzez zapamiÄ™tywanie informacji, które zostaÅ‚y podane.
„Ciasteczka” sprawiajÄ… również, że przeglÄ…danie strony jest dla Ciebie przyjemniejsze, pokazujÄ…c informacje, które sÄ… dla Ciebie istotne.
Cookies pomagajÄ… nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystajÄ… z witryny.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies.
Nasza firma dokÅ‚ada wszelkich staraÅ„, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzglÄ™dnieniu najlepszych praktyk. Dlatego też wdrożyliÅ›my rozwiÄ…zania wymagane przez DyrektywÄ™ o prywatnoÅ›ci i Å‚Ä…cznoÅ›ci elektronicznej (Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego), która obejmuje wykorzystywanie „ciasteczek”.

„Ciasteczka”, których używamy sÄ… bezpieczne i nie majÄ… szkodliwego wpÅ‚ywu na Twój komputer. Informujemy również, że w wyniku korzystania z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.
Jakiego rodzaju „ciasteczek” używamy?
„Ciasteczka” sesji: dziaÅ‚ajÄ… one tylko podczas trwania wizyty i pozwalajÄ… nam okreÅ›lić, że ta sama osoba porusza siÄ™ ze strony na stronÄ™. SÄ… one dla nas niezbÄ™dne, aby upewnić siÄ™, że okreÅ›lone części strony dziaÅ‚ajÄ… prawidÅ‚owo. „Ciasteczka” sesyjne sÄ… również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o dziaÅ‚aniach użytkownika. DziÄ™ki temu, w przypadku zerwania poÅ‚Ä…cznia z serwerem użytkownik Å‚atwo może wrócić w to samo miejsce na stronie. DomyÅ›lnie strony
internetowe nie majÄ… „pamiÄ™ci”.

„Ciasteczka” informujÄ… serwer którÄ… stronÄ™ wyÅ›wietlić, dziÄ™ki czemu użytkownik nie musi tego pamiÄ™tać, a w przypadku zerwania poÅ‚Ä…czenia użytkownik nie musi rozpoczynać wszystkiego od poczÄ…tku. „Ciasteczka” na stronie dziaÅ‚ajÄ… niczym zakÅ‚adka w książce.

   ”Ciasteczka” trwaÅ‚e: pozostajÄ… one na Twoim komputerze po odwiedzeniu naszej strony, co oznacza, że ​​witryna może zapamiÄ™tać Twoje ustawienia kiedy nas odwiedzasz. DziÄ™ki temu strona staje siÄ™ dla Ciebie Å‚atwiejsza w nawigacji i pamiÄ™ta Twoje preferencje.

„Ciasteczka” osób trzecich: umożliwiajÄ… one umieszczenie zawartoÅ›ci zewnÄ™trznej z innych stron internetowych w ramach naszej witryny, np. AddThis. DziÄ™ki temu możesz dzielić siÄ™ zawartoÅ›ciÄ… naszej strony ze znajomymi, na portalach spoÅ‚ecznoÅ›ciowych takich jak Facebook.
PolitykÄ™ używania ciasteczek osób trzecich możesz przejrzeć na ich stronach internetowych.


W celu dostosowania treÅ›ci i UsÅ‚ug do indywidualnych potrzeb i zainteresowaÅ„ UsÅ‚ugobiorcy, UsÅ‚ugodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Portalu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym poÅ‚Ä…czeniu siÄ™ z tego komputera. Cookies dostarczajÄ… danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiajÄ… sprawne Å›wiadczenie UsÅ‚ug. UsÅ‚ugobiorca może w każdej chwili wyÅ‚Ä…czyć w swojej przeglÄ…darce opcjÄ™ przyjmowania cookies, jednakże wyÅ‚Ä…czenie cookies może spowodować utrudnienia czy wrÄ™cz uniemożliwić korzystanie z UsÅ‚ug.


Operator moze w celu realizacji Usługi posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać sięna komputerze Użytkownika. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym poł…czeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz umozliwiajÄ… sprawne Å›wiadczenie Us‚ugi.
Użytkownik może w każdej chwili wyłczyć w swojej przegladarce opcę przyjmowania cookies, jednakże włączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwiąkorzystanie z Usługi.


Ośrodek Szkolenia Kierowców
Alfa-szkoła
ul. Hetmańskiej 45A

telefon +48.886-819-886
e-mail: biuro@alfa-szkola.pl
Copyright © alfa-szkola.pl 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone.